Licencja

Jest to umowa licencyjna między Kupującym a Sprzedającym, w której wyjaśniono, w jaki sposób Kupujący może korzystać z szablonów social media, do których licencję uzyskał w ramach zakupu. Nabywając produkt, kupujący akceptuje postanowienia niniejszej umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

Umowa reguluje zasady i warunki udzielenia Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z zestawu szablonów, zwanego dalej „Utworem”.

§ 2

Oświadczenia Licencjodawcy

1. Licencjodawca oświadcza, że przysługuje mu do Utworu pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych, a prawa te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

2. Licencjodawca oświadcza, że korzystanie z Utworu na podstawie umowy nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, a zwłaszcza nie wymaga uzyskiwania jakiegokolwiek zezwolenia od osoby trzeciej.

§ 3

Licencja

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:

1) wprowadzanie Utworu do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym serwerów systemów informatycznych,

2) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu dowolną techniką, a w szczególności techniką cyfrową,

3) rozpowszechnianie Utworu za pośrednictwem Internetu,

4) wykorzystywanie Utworu w celach marketingowych i promocji

5) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

2. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Utworu do użytku w ramach jednej marki lub jednego projektu.

3. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na korzystanie z Utworu do użytku przy sprzedaży produktów w ramach jednej marki lub jednego projektu.

4. Licencja jest nieograniczona terytorialnie, co oznacza, że Licencjobiorca może korzystać z Utworu na terenie całego świata. 

5. Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw zależnych do Utworu.

6. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na łączenie Utworu z innymi utworami. 

7. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na dokonywanie zmian w Utworze, w tym również na wykorzystanie Utworu w całości lub w części.

8. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na wykorzystywanie i rozpowszechnianie Utworu z pominięciem oznaczenia Licencjodawcy jako twórcy Utworu i zobowiązuje się z tego tytułu nie podnosić przeciwko Licencjobiorcy jakichkolwiek roszczeń. 

9. W razie skierowania przez osobę trzecią do Licencjobiorcy roszczeń związanych z korzystaniem przez Licencjobiorcę z Utworu, w szczególności roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich do Utworu, Licencjodawca zobowiązuje się udzielić Licencjobiorcy wszelkiej pomocy w celu obrony przed tymi roszczeniami oraz zwrócić Licencjobiorcy wszelkie koszty w związku z tym poniesione, w szczególności koszty profesjonalnej pomocy prawnej, koszty sądowe, kwoty wypłaconych odszkodowań lub zadośćuczynień. 

§ 4

Czas trwania licencji

1. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony.

§ 7

Poufność

1. Strony uzgadniają, że informacje techniczne, handlowe oraz dotyczące organizacji i zarządzania uzyskane w związku z umową stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

3. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za ujawnienie tych informacji albo wykorzystanie ich w innym celu niż wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, nawet jeżeli jej działania nie zagrażają interesom drugiej strony. 

§ 8

Pozostałe postanowienia

1. Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory związane z umową będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Licencjodawcy.